Targi Książki Nad Odrą. Kędzierzyn-Koźle 2021! – REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA Targów Książki Nad Odrą. Kędzierzyn-Koźle 2021!

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
Targów Książki Nad Odrą. Kędzierzyn-Koźle 2021!
w dn. 2 czerwca 2021 r.
Kędzierzyn-Koźle, Powiatowa Przystań „Szkwał”
Kędzierzyn-Koźle, Rynek

 

Uczestnicy

 1. Każda osoba wchodząca na teren Targów Książki Nad Odrą Kędzierzyn-Koźle 2021! będzie podlegała obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 2. Podczas przebywania w namiotach targowych obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób. Tym samym, w miarę możliwości podczas poruszania się na terenach targowych wszyscy uczestnicy powinni zachować 1,5 metrowy dystans społeczny.
 4. Organizator targów zobowiązany jest do monitorowania ilości osób przebywających w namiotach przeznaczonych na warsztaty i stoiska partnerów oraz na terenie widowni zgodnie z obowiązującymi limitami. W związku z tym należy liczyć się z czasowym ograniczeniem dostępności.
 5. Bezwzględny zakaz wstępu na tereny targów mają osoby, które podlegać będą kwarantannie, izolacji lub nadzorowi epidemiologicznemu.
 6. Każdy uczestnik targów przebywający na terenie targów, w razie złego samopoczucia zobowiązany jest do opuszczenia terenu targów i powiadomienia stacji epidemiologicznej lub kontaktu z lekarzem pierwszego kontaktu.

Wystawcy

 1. Przed podjęciem działań handlowych każdorazowo należy założyć rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce. Wystawca powinien zapewnić na stoisku środki ochrony osobistej dla personelu (maseczki, rękawiczki) oraz środki dezynfekujące.
 2. Wystawcy są zobowiązani co najmniej raz na godzinę do dezynfekcji stoiska.
 3. Wystawca dopuszcza do pracy pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą oraz wyposażonych w maseczki ochronne i rękawiczki. W obsłudze wydarzenia nie mogą uczestniczyć osoby z symptomami choroby zakaźnej. Wystawca zobowiązany jest do udokumentowania wywiadu epidemiologicznego całego personelu stoiska poprzez stosowne ankiety i przechowywania danych przez okres dwóch tygodni, celem przekazania organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 4. Wystawca, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy/zleceniodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.
 5. Udostepnienie odpowiedniej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym w widocznych miejscach na stoisku leży w gestii Wystawcy.

Regulamin dostępny jest na stronie: www.mbpkk.pl, przy wejściu na teren targów książki i przy wejściach do namiotu targowego.

 

Targi Książki nad Odrą 2021