Wynajem sali konferencyjno-odczytowej

 1. Sala może być udostępniona:
  1) bezpłatnie (użyczona) na szkolenia, zebrania i spotkania organizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, jednostki budżetowe Gminy Kędzierzyn-Koźle, a także przez mające siedzibę na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego szkoły i przedszkola w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe i biblioteki publiczne mające siedzibę na terenie tego Powiatu,
  2) za zapłatą czynszu najmu (wynajmowana), przy czym celem umowy najmu nie może być prowadzenie działalności komercyjnej, za którą pobierane będą przez Najemcę od adresatów tej działalności jakiekolwiek opłaty.
 2. Podstawą użyczenia Sali konferencyjno-odczytowej jest pisemny wniosek o bezpłatne udostępnienie Sali z określeniem w nim daty udostępnienia i czasu trwania udostępnienia ze wskazaniem czy wnioskodawca będzie korzystał w czasie udostępnienia z nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego stanowiącego wyposażenie Sali oraz pisemna zgoda dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu zwanej dalej ”Biblioteką”, na użyczenie Sali.
 3. Podstawą wynajęcia Sali konferencyjno-odczytowej jest wniosek Najemcy i pisemna zgoda dyrektora Biblioteki na wynajem Sali.
  We wniosku należy podać:
  – nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer NIP,
  – termin (datę i czas trwania) przewidywanego wynajęcia,
  – przewidywaną liczbę uczestników,
  – czy wnioskodawca korzystał będzie w okresie udostępnienia Sali z nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego,
  – osobę odpowiedzialną za przebieg imprezy (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy).
  Wniosek można złożyć:
  – w formie pisemnej w sekretariacie Biblioteki, ul. Rynek 3 – III piętro w godzinach 8:00 – 15:00
  – faksem nr 77 48 237 42 wew. 32,
  – drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@mbpkk.pl
 4. Wynajęcie Sali następuje na podstawie umowy w formie aktu podpisanego przez obie strony. Wzór umowy stanowi załącznik do zarządzenia.
 5. Sala udostępniana jest na czas określony we wniosku w godzinach otwarcia biblioteki.
 6. Ustala się stawkę czynszu najmu Sali wysokości 100,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę najmu.
 7. Sala udostępniana jest nieodpłatnie stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą i oświatową oraz organizacjom pożytku publicznego, na cele nie związane z działalnością zarobkową, z którymi Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zawarła porozumienie o współpracy przewidujące korzystanie przez te podmioty w określonym czasie z sali na cele określone w tych porozumieniach.
Pliki do pobrania:
Wzór umowy stanowi załącznik do zarządzenia