Wynajem sali konferencyjno-odczytowej

 1. Sala może być udostępniona:
  1) bezpłatnie (użyczona) na szkolenia, zebrania i spotkania organizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, jednostki budżetowe Gminy Kędzierzyn-Koźle, a także przez mające siedzibę na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego szkoły i przedszkola w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe i biblioteki publiczne mające siedzibę na terenie tego Powiatu,
  2) za zapłatą czynszu najmu (wynajmowana).
 2. Podstawą użyczenia Sali konferencyjno-odczytowej jest pisemny wniosek o bezpłatne udostępnienie Sali z określeniem w nim daty udostępnienia i czasu trwania udostępnienia ze wskazaniem czy wnioskodawca będzie korzystał w czasie udostępnienia z nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego stanowiącego wyposażenie Sali oraz pisemna zgoda dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu zwanej dalej ”Biblioteką”, na użyczenie Sali.
 3. Podstawą wynajęcia Sali konferencyjno-odczytowej jest wniosek Najemcy i pisemna zgoda dyrektora Biblioteki na wynajem Sali.
  We wniosku należy podać:
  – nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer NIP,
  – termin (datę i czas trwania) przewidywanego wynajęcia,
  – przewidywaną liczbę uczestników,
  – czy wnioskodawca korzystał będzie w okresie udostępnienia Sali z nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego,
  – osobę odpowiedzialną za przebieg imprezy (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy).
  Wniosek można złożyć:
  – w formie pisemnej w sekretariacie Biblioteki, ul. Rynek 3 – III piętro w godzinach 800 – 1500
  – faksem nr 77 48 237 42 wew. 32,
  – drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@mbpkk.pl
 4. Wynajęcie Sali następuje na podstawie umowy w formie aktu podpisanego przez obie strony. Wzór umowy stanowi załącznik do zarządzenia.
 5. Sala udostępniana jest na czas określony we wniosku w godzinach otwarcia biblioteki.
 6. Ustala się stawkę czynszu najmu Sali wysokości 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę najmu.
 7. Sala udostępniana jest nieodpłatnie stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą i oświatową oraz organizacjom pożytku publicznego, na cele nie związane z działalnością zarobkową, z którymi Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zawarła porozumienie o współpracy przewidujące korzystanie przez te podmioty w określonym czasie z sali na cele określone w tych porozumieniach.

 

Pliki do pobrania:
Wzór umowy stanowi załącznik do zarządzenia