Regulamin korzystania ze zbiorów i usług

Czytelnikiem bibliotek na terenie miasta mogą zostać osoby dorosłe i dzieci. Dzieci do lat 13 mają prawo korzystać z Oddziału dla Dzieci MBP i Filii nr 5 oraz wydzielonych zbiorów w pozostałych bibliotekach.

Jakie dokumenty należy przedstawić przy zapisie do biblioteki:

 • wypełnione i własnoręcznie podpisane zobowiązanie czytelnicze
 • aktualny dokument tożsamości lub legitymację szkolną
 • za czytelnika niepełnoletniego zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny

Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów w całej sieci. Szczegółowe informacje o warunkach zapisu i korzystania z biblioteki można znaleźć w regulaminie.

Regulamin
korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

I. Postanowienie ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących materiały biblioteczne oraz usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług mowa jest o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin korzystania ze zbiorów i usług obowiązujący w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Czytelnika i inną osobę korzystającą z usług Biblioteki.
 4. Czytelniku – należy przez to rozumieć osobę, której wydano kartę biblioteczną.
 5. Materiale bibliotecznym – należy przez to rozumieć dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, stanowiące zbiór Biblioteki.
 6. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 3

 1. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny i bezpłatny, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Biblioteka pobiera opłaty za:
  1. korzystanie z sieci Internet,
  2. usługi reprograficzne,
  3. niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych (zniszczenie, zagubienie, uszkodzenie),
  4. nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, zwana dalej
  „opłatą za przetrzymywanie”,
  5. wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu.
 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, określa cennik stanowiący załącznik do Regulaminu, z tym, że:
  1) za korzystanie z sieci Internet stosuje się zniżkę w wysokości 100% dla osób posiadających legitymację emeryta- rencisty;
  2) za wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu stosuje się zniżkę w wysokości 50% dla czytelników posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora, Kartę Dużej Rodziny, a także Kartę Rodzina Trzy Plus, do czasu upływu jej ważności.
 4. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz sieci Internet przysługuje po zapoznaniu się z Regulaminem i podpisaniu przez osobę przyjmowaną do Biblioteki karty zobowiązania do przestrzegania Regulaminu; nie dotyczy to prawa korzystania ze zbiorów znajdujących się w Centrum Informacji i Edukacji oraz korzystania z komputera w celu uzyskania dostępu do pakietu Microsoft Office.
 5. Przy dokonywaniu przyjęcia do Biblioteki osoba, o której mowa w ust. 4, zobowiązana jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku osób małoletnich – legitymację szkolną.
 6. Za osoby małoletnie kartę zobowiązania podpisują rodzice małoletniego lub opiekun prawny.
 7. Dowodem przyjęcia do Biblioteki jest karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy korzystaniu ze zbiorów Biblioteki, z wyjątkiem korzystania ze zbiorów znajdujących się w Centrum Informacji i Edukacji.
 8. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty przez osoby trzecie, chyba, że w przypadku zagubienia karty zgłosi ten fakt bibliotekarzowi.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i urządzeń Biblioteki oraz ponosi odpowiedzialność za zagubienie, zniszczenie i uszkodzenie zbioru w formie zapłaty odszkodowania w kwocie określonej w cenniku.

II. Zasady zachowania się w Bibliotece

§ 4

 1. Użytkownicy i inne osoby przebywające na terenie Biblioteki są zobowiązane do zachowania się w sposób nie utrudniający innym Czytelnikom korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki i dostępu do jej pomieszczeń oraz pracy bibliotekarzy.
 2. Bibliotekarz ma prawo wezwać do odpowiedniego zachowania osoby, zachowujące się sprzecznie z postanowieniem ust. 1.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo wezwać służby porządkowe.

III. Wypożyczanie

§ 5

 1. Czytelnik ma prawo do wypożyczenia jednorazowo:
  1. książek w ilości 5 egzemplarzy – na okres 4 tygodni, z tym, że bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości książek,
  2. audiobooków w ilości 5 tytułów – na okres 4 tygodni, z tym, że bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości audiobooków,
  3. płyt CD (muzyka, gry komputerowe) w ilości 2 egzemplarzy – na okres 14 dni,
  4. płyt DVD w ilości po 3 egzemplarze każdej z nich – na okres 3 dni,
  5. gier planszowych w ilości 2 egzemplarzy – na okres 14 dni.
  6. zbiorów znajdujących się w Centrum Informacji i Edukacji w ilości 5 egzemplarzy – na okres 14 dni bez możliwości przedłużenia terminu ich wypożyczenia
 2. Biblioteka może dwukrotnie przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych na dalszy okres, z zastrzeżeniem ust. 3:
  1) 4 tygodni – w przypadku książek i audiobooków, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników,
  2) 14 dni – w przypadku płyt CD,
  3) 14 dni – w przypadku gier planszowych.
 3. Nie podlega przedłużeniu termin zwrotu płyt DVD.
 4. Przedłużenie terminu zwrotu następuje na wniosek Czytelnika złożony osobiście, telefonicznie, drogą internetową w systemie OPAC lub przez inną osobę, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.
 5. Bibliotekarz na wniosek Czytelnika jest zobowiązany do udzielenia mu informacji o zbiorach, pomocy w ich wyborze i korzystaniu z katalogów i zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 6. Na wniosek Czytelnika Biblioteka:
  1. rezerwuje dla niego zbiory aktualnie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  2. dokonuje wypożyczeń międzybibliotecznych.

IV. Zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych

§ 6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 2. Za nieterminowy zwrot (przetrzymywanie) wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierane są opłaty za przetrzymywanie.
 3. Czytelnik, który nie dokonał zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub który dokonał ich zwrotu po upływie terminów określonych w § 5 ust. 1 i 2, nie może dokonywać dalszych wypożyczeń do czasu ich zwrotu oraz uiszczenia opłaty za przetrzymywanie.
 4. W razie przetrzymywania wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka wysyła do Czytelnika upomnienie, zawierające żądanie zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego i uiszczenia opłaty za przetrzymywanie w wysokości ustalonej na dzień wystawienia tego upomnienia, co nie zwalnia Czytelnika z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości za okres do dnia zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego.
 5. W uzasadnionych przypadkach, pomimo nieuiszczenia opłaty za przetrzymywanie, bibliotekarz na uzasadniony wniosek Czytelnika może wyrazić zgodę na dalsze wypożyczanie materiałów bibliotecznych.
 6. Opłaty za przetrzymywanie nie nalicza się , jeżeli nieterminowy zwrot nastąpił z przyczyn leżących po stronie Biblioteki (remont, awaria, skontrum, itp.).
 7. Zasady i tryb umarzania istniejących należności z tytułu opłat za przetrzymywanie i niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych określa odrębne zarządzenie dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 8. Opłaty należne za przetrzymywanie lub za niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie odstąpiono od ich pobrania lub ich nie umorzono, Biblioteka dochodzi w postępowaniu windykacyjnym lub w innym postępowaniu zgodnym z przepisami prawa.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu

Izabela Migocz