Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej formacie JPG lub PDF nie jest dostępnych cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.11.20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Gałka, admin@mbpkk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4823780 wew. 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek przy Rynku w Koźlu.
Wejście główne do budynku usytuowane od strony rynku, posiada schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz po prawej stronie znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia komunikację między piętrami budynku. Panel windy posiada znaki wyczuwalne dotykiem.
Przy wejściu głównym, na rynku, istnieje możliwość zaparkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną posiadającą dokument do bezpłatnego parkowania (karta parkingowa).
W budynku znajdują się cztery toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Drugie wejście od strony ulicy Targowej jest na poziome chodnika. Znajduje się tam niewielki parking dostępny dla wszystkich.

Filia nr 1 ul. Słowackiego 6 os. Pogorzelec.
Filia znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Do budynku prowadzi podwyższenie w postaci czterech schodów. Drzwi do klatki schodowej ze względu na szerokość uniemożliwiają samodzielny wjazd do biblioteki wózkiem inwalidzkim. Lokal nie posiada toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Filia nr 4 ul. Wyzwolenia 7 os. Blachownia.
Filia znajduje się na I piętrze Miejskiego Ośrodka Kultury „LECH”. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Barierą architektoniczną są schody prowadzące do budynku oraz schody prowadzące na I piętro. Budynek nie posiada windy.
W lokalu nie znajdują się toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajduje się parking, jednak brakuje oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Filia nr 5 ul. Damrota 32 w Kędzierzynie.
Lokal mieści się na parterze budynku mieszkalnego, posiada cztery wejścia od ul. Damrota i usytuowane są na poziomie chodnika. Wszystkie wejścia dostosowane są dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych Z tyłu budynku znajduje się parking z dwoma miejscami oznakowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 8 ul. Batorego 32 os. Sławięcice.
Filia znajduje się na parterze budynku jednorodzinnego. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi podwyższenie w postaci trzech schodów. Drzwi do budynku są szerokie, jednak brak podjazdu utrudnia dostęp do lokalu. Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania na ulicy.

Filia nr 10 ul. Krasickiego 1 os. Kłodnica.
Filia znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Posiada szerokie wejście na poziomie chodnika. Lokal nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu dla samochodów osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania na ulicy.

Filia nr 11 ul. K. Wielkiego os. Piastów.
Budynek biblioteki mieści się przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu. Wejście do budynku jest oznakowane i usytuowane od ulicy Kazimierza Wielkiego. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W lokalu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking, brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Filia nr 13 ul. Grabskiego 6 os. Azoty.
Biblioteka znajduje się w budynku MOPS. Wejście jest oznakowane. Do budynku można dostać się po schodach lub zewnętrzną windą przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokal nie posiada toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe przystosowane dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf