Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Miejska Biblioteka Publiczna umożliwia czytelnikom dostęp do literatury oraz korzystanie z wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych.

Osoby ze specjalnymi potrzebami (w tym niedowidzące i niewidome) mogą korzystać z:

 • książek mówionych na płytach CD;
 • książek mówionych w systemie mp3 do odtwarzania poprzez urządzenie o nazwie „czytak”;
 • wypożyczenia czytaków – urządzeń umożliwiających odtwarzanie audiobooków;
 • wypożyczalni e-książek (kody dostępu do baz IBUK Libra, Legimi oraz EmpikGO);
 • filmów z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją.
 • płyt CD z muzyką;
Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej formacie JPG lub PDF nie jest dostępnych cyfrowo
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • nie wszystkie obiekty graficzne posiadają tekst alternatywny

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • Istnieje możliwości zmiany wielkości liter dla szablonu strony,
 • Linki wewnętrzne otwierają się w tym samym oknie.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie częściowo mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki
  • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.03.18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Gałka, admin@mbpkk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4823780 wew. 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Wejście główne do budynku usytuowane od strony rynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz lokalu, w holu, po prawej stronie, znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia komunikację między piętrami. Panel windy posiada znaki wyczuwalne dotykiem.
Przy wejściu głównym, na rynku, istnieje możliwość zaparkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną posiadającą dokument do bezpłatnego parkowania (karta parkingowa).
W lokalu znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 1 – ul. Słowackiego 6, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Biblioteka znajduje się na poziomie wyższego parteru budynku mieszkalnego, do której prowadzą cztery schody. Drzwi do klatki schodowej ze względu na szerokość uniemożliwiają samodzielny wjazd do biblioteki wózkiem inwalidzkim. Lokal nie posiada toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się oznakowane stanowisko przeznaczone dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Filia nr 4 – ul. Wyzwolenia 7, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Biblioteka znajduje się na I piętrze Miejskiego Ośrodka Kultury „LECH”. Wejście do MOK posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast barierą architektoniczną jaka występuje są schody prowadzące do biblioteki, która mieści się na I piętrze budynku.
Przed budynkiem znajduje się parking bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Filia nr 5 – ul. Damrota 32, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego, posiada cztery wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. W lokalu znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 8 – ul. Stefana Batorego 32, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Biblioteka znajduje się na parterze budynku jednorodzinnego. Lokal jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokie wejście, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obok lokalu znajduje się wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe przystosowane dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Filia nr 10 – ul. Krasickiego 1, 47-206 Kędzierzyn-Koźle

Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Posiada szerokie wejście na poziomie chodnika. Lokal nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Brak wydzielonego parkingu dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Filia nr 11 – ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Biblioteka mieści się przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu. Wejście do budynku jest oznakowane i usytuowane od ulicy Kazimierza Wielkiego. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W lokalu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking, brak oznakowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Filia nr 13 – ul. Grabskiego 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

Biblioteka znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wejście jest oznakowane. Do budynku można dostać się po schodach lub zewnętrzną windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Lokal nie posiada toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe przystosowane dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf