XXVIII edycja konkursu literackiego Krajobrazy Słowa

Krajobrazy Słowa 2020

REGULAMIN
XXVIII Konkursu literackiego pod hasłem „Krajobrazy słowa”

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszają
XXVIII otwarty konkurs literacki pod hasłem „Krajobrazy Słowa”.

I   Przedmiotem konkursu jest:

 • poezja o dowolnej tematyce
 • proza  o dowolnej tematyce.

II   Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia (ukończone 18 lat w dniu zakończenia naboru prac).
 2. Prosimy o przesłanie prac nigdzie dotąd niepublikowanych (także w Internecie), ani nienagradzanych na innych konkursach.
 3. Forma nadsyłania prac konkursowych:
  • zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony z pięciu tekstów,
  • proza do 15 stron (format A4, czcionka 12, interlinia 1,5),
  • jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym wybranym prze siebie godłem, nawet w przypadku, gdy wysyła prace w obu kategoriach,
  • prosimy o dostarczenie tekstów wyłącznie w postaci elektronicznej (w formacie PDF) na adres: krajobrazyslowa@mbpkk.pl. W temacie maila prosimy wpisać jedynie godło. W mailu prosimy o niepodawanie danych osobowych,
  • w odrębnym mailu na adres elektroniczny: dane@mbpkk.pl należy przesłać informację zawierającą: powtórzone godło, imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny, krótką notkę biograficzną oraz skan uzupełnionej Klauzuli informacyjnej dla konkursu Krajobrazy Słowa (Załącznik nr 1 do pobrania na stronie www.mbpkk.pl). W temacie maila prosimy wpisać jedynie godło.
 4. Prace należy przesłać do 31 grudnia 2020 roku.

III   Nagrody:

 1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody pieniężne za najlepiej ocenione utwory.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2021 roku.
 3. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym w terminie do 1 kwietnia 2021 r.
 4. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone przelewem na rachunek bankowy podany przez laureata w terminie do 1 kwietnia 2021 r.

IV   Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mbpkk.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych działań Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 4. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wizerunek laureatów zostanie opublikowany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej (https://mbpkk.pl), może zostać opublikowany na Facebooku  (https://www.facebook.com/mbpkk).
 5. Dane osobowe uczestników konkursu (niebędących laureatami) zawarte w kopercie opatrzonej godłem zostaną zniszczone najpóźniej 30 dnia, licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Dane osobowe laureatów konkursu przechowywane będą przez okres 10 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie Krajobrazy Słowa.

V   Postanowienia ogólne:

 1. Nie będą podlegać ocenie Jury prace laureatów nagród głównych (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle) z poprzednich lat.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną o rozstrzygnięciu konkursu.
 3. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez uczestnika Klauzuli informacyjnej dla konkursu Krajobrazy Słowa (Załącznik nr 1).
 5. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
 6. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 r.
 7. Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Sekretariat konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: promocja@mbpkk.pl

Krajobrazy Słowa
Regulamin konkursu
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONKURSU KRAJOBRAZY SŁOWA (Załącznik nr 1)

*Godło – słowo lub zestaw słów, rodzaj pseudonimu przyjętego jednorazowo na potrzeby konkursu.

W temacie maila prosimy wpisać godło