XXIX edycja konkursu literackiego Krajobrazy Słowa

29 konkurs literacki Krajobrazy Słowa

REGULAMIN
XXIX Konkursu literackiego pod hasłem „Krajobrazy słowa”

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszają
XXIX otwarty konkurs literacki pod hasłem „Krajobrazy Słowa”.

I    Przedmiotem konkursu jest:

 • poezja o dowolnej tematyce
 • proza  o dowolnej tematyce.
 • proza o tematyce związanej z miastem Kędzierzyn-Koźle.

II    Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia (ukończone 18 lat w dniu zakończenia naboru prac).

III    Harmonogram konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu – 1 października 2021 roku.
 2. Termin nadsyłania prac konkursowych – do 31 grudnia 2021 roku.
 3. Posiedzenie Jury i ogłoszenie wyników – luty 2022 roku.
 4. Wypłata nagród laureatom – do 1 kwietnia 2022 r.
 5. Wydanie antologii pokonkursowej z nagrodzonymi utworami – do 30 kwietnia 2022 r.

IV    Zasady uczestnictwa:

 1. Prosimy o przesłanie prac nigdzie dotąd niepublikowanych (także w Internecie) ani nienagradzanych na innych konkursach.
 2. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany, nienagradzany na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Forma nadsyłania prac konkursowych:
  • zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony dokładnie z pięciu tekstów – kategoria poezja,
  • proza fabularna, poetycka lub eseistyka o całkowitej objętości do 15 stron (format A4, czcionka 12, interlinia 1,5) – kategoria proza,
  • proza fabularna o tematyce związanej z miastem Kędzierzyn-Koźle – Nagroda Prezydenta Miasta.
 4. Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym wybranym przez siebie godłem, nawet w przypadku, gdy wysyła prace we wszystkich kategoriach.
 5. Prosimy o dostarczenie tekstów wyłącznie w postaci elektronicznej (w formacie PDF) na adres: krajobrazyslowa@mbpkk.pl. W temacie maila prosimy wpisać jedynie godło. W mailu prosimy o niepodawanie danych osobowych.
 6. W odrębnym mailu na adres elektroniczny: dane@mbpkk.pl należy przesłać informację zawierającą: powtórzone godło, imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu, e-mail kontaktowy, krótką notkę biograficzną oraz skan uzupełnionej Klauzuli informacyjnej dla konkursu Krajobrazy Słowa (Załącznik nr 1 do pobrania na stronie mbpkk.pl). W temacie maila prosimy wpisać jedynie godło.

V    Ocena zgłoszeń biorących udział w konkursie.

 1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody pieniężne za najlepiej ocenione utwory.
 2. Prace będą oceniane w kategoriach:
 • poezja
 • proza
 1. Kryteria wyboru:
 • walory literackie
 • oryginalność ujęcia tematu.
 1. Mając na uwadze zarówno promocję miasta, jak i wyróżnienie jego znaczenia kulturowego na literackiej mapie Polski postanowiono, że zostanie również przyznana Nagroda Prezydenta Miasta za prozę o tematyce związanej z miastem Kędzierzyn-Koźle. W przypadku niewystarczającego poziomu prac, jury może przyznać Nagrodę Prezydenta Miasta pracy z kategorii proza lub poezja.
 2. Nie będą podlegać ocenie Jury prace laureatów nagród głównych (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle) z poprzednich lat.
 3. Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną o rozstrzygnięciu konkursu.

VI   Nagrody:

 1. Nagrody są ufundowane przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 2. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle przelewem na rachunek bankowy podany przez laureata.
 3. W celu wypłaty nagrody laureat jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych zawierającego następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL
 • Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
 • nazwa banku i numer konta bankowego.

VII   Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mbpkk.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych działań Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 4. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania laureatów zostanie opublikowane na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej (www.mbpkk.pl) oraz na Facebooku (www.facebook.com/mbpkk).
 5. Dane osobowe uczestników konkursu (niebędących laureatami) zostaną usunięte najpóźniej 30 dnia, licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Dane osobowe laureatów konkursu przechowywane będą przez okres 10 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie Krajobrazy Słowa.

VIII   Postanowienia ogólne:

 1. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
 2. Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Sekretariat konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: promocja@mbpkk.pl

Krajobrazy Słowa
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONKURSU KRAJOBRAZY SŁOWA

*Godło – słowo lub zestaw słów, rodzaj pseudonimu przyjętego jednorazowo na potrzeby konkursu.

W temacie maila prosimy wpisać godło