Regulamin
Konkursu na Czytelnika Roku 2019

 

  1. Organizator konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

  1. Czas trwania konkursu

7 marca 2019 – 31 grudnia 2019 r.

  1. Cel konkursu
   • popularyzowanie czytelnictwa w środowisku,
   • zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki.
  2. Odbiorcy konkursu

czytelnicy w wieku do 15 lat (wiek ukończony w momencie przystąpienia do konkursu), którzy korzystają ze zbiorów Oddziału dla dzieci MBP, Działu dziecięcego Filii nr 5, Mediateki MBP oraz Mediateki Filii nr 5 oraz Filii nr 1, Filii nr 4, Filii nr 8, Filii nr 10, Filii nr 11, Filii nr 13 i posiadają własną kartę biblioteczną.

  1. Kryteria oceny

Czytelnika Roku oraz Czytelników Roku poszczególnych filii wyłoni komisja złożona z bibliotekarzy na podstawie kryteriów takich jak:

   • największa liczba wypożyczonych i przeczytanych książek lub książek mówionych w całej sieci MBP w Kędzierzynie-Koźlu
   • przestrzeganie zasad Regulaminu Biblioteki.

Komisja konkursowa może wskazać również dodatkowe nagrody lub wyróżnienia. Do liczby książek nie są wliczane prolongaty i wypożyczenia gier planszowych.

  1. Nagrody

Laureaci konkursu (Czytelnik Roku, Czytelnicy Roku poszczególnych filii, czytelnicy, który otrzymali wyróżnienie przyznane przez jury) oraz uczestnicy, którzy wypożyczyli więcej niż 40 książek, otrzymają nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy dyplomy. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone podczas imprezy finałowej.

 1. Dane osobowe:
  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
   Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mbpkk.pl
  3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych działań Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz wizerunek uczestnika konkursu zostanie opublikowany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej (https://mbpkk.pl), może zostać opublikowany na Facebooku (https://www.facebook.com/mbpkk).
  5. Dane osobowe uczestnika przechowywane będą przez okres 25 lat, lub do momentu odwołania zgody.
  6. Opiekun prawny uczestnika konkursu, a przypadku uzyskania pełnoletności uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Opiekun prawny uczestnika konkursu, a przypadku uzyskania pełnoletności uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie na Czytelnika Roku.
 2. Zapisy końcowe
  1. Informacje na temat wyników konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki.
  2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury.
  4. Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez uczestnika własnej karty bibliotecznej oraz wypełnienie oświadczenia (Załącznik nr 1). Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie możliwe jest tylko w jednej wybranej przez uczestnika placówce sieci MBP w Kędzierzynie-Koźlu, lecz do liczby wypożyczonych książek wliczane są wypożyczenia dokonane w całej sieci.
  6. Uczestnicy Konkursu na Czytelnika Roku mogą otrzymać kartę biblioteczną bezpłatnie.
Konkursu na Czytelnika Roku
Regulamin Konkursu na Czytelnika Roku
Załącznik nr 1 do konkursu na czytelnika roku