Zwiedzaj  Kędzierzyn-Koźle z audioprzewodnikiem w ramach projektu „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”, realizowanym przez 6 miast pogranicza czesko-polskiego (w tym UM Kędzierzyn-Koźle),  posiadających wspólne dziedzictwo kulturowe oraz potencjał w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych.
Zapraszamy do MBP (Rynek 3) i Filii nr 5 (ul. Damrota 32), gdzie można wypożyczyć audioprzewodniki, które poprowadzą zainteresowanych  historią i współczesnością naszego miasta, trasami turystycznymi w Koźlu, Kędzierzynie i Sławięcicach.
Dużo ciekawych informacji, interesująca architektura, pomniki przyrody – Kędzierzyn-Koźle to doskonałe miejsce do pieszych wędrówek  i rowerowych wycieczek. Audioprzewodniki dostępne są w czterech wersjach językowych – polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA   cz  en  de

 1. Punkty Informacji Turystycznej prowadzone są w lokalach Miejskiej Biblioteki Publicznej Rynek 3 i Filii nr 5, ul. Damrota 32, czynne w godzinach pracy  bibliotek i obsługiwane przez bibliotekarzy.
 2. Audioprzewodnik jest własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, oddaną w użyczenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i składa się z urządzenia odtwarzającego oraz słuchawek.
 3. Urządzenie jest wypożyczane maksymalnie na 6 godzin.
 4. Wypożyczenie urządzenia jest bezpłatne.
 5. Warunkiem wypożyczenia urządzenia jest przedłożenie dokumentu tożsamości, wypełnienie karty wypożyczenia pdf_ikona oraz wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 100 złotych.
 6. W wypadku grup zorganizowanych (rodzin, wycieczek, itp.) zwrotna kaucja w wysokości 100 złotych wpłacana jest przez opiekuna grupy za wszystkie urządzenia, który ponosi odpowiedzialność za wszystkie wypożyczone urządzenia.
 7. Grupy zorganizowane z instytucji mających siedzibę na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, zwłaszcza szkoły, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne,  mogą skorzystać z  możliwości zwolnienia z zapłaty kaucji. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
 8. Karta wypożyczenia zawiera następujące dane: imię i nazwisko klienta, adres, nr i serię dokumentu tożsamości ze zdjęciem, datę i czas wypożyczenia, wysokość zwrotnej kaucji, datę zwrotu i godzinę, podpis wydającego, podpis wypożyczającego, numer audioprzewodnika, liczbę wypożyczanych urządzeń.
 9. Audioprzewodnik wypożyczany jest osobom pełnoletnim, trzeźwym i nie będącym pod wpływem środków odurzających.
 10. Przed wypożyczeniem audioprzewodnika klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego stanem technicznym, zauważone braki należy zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.
 11. Po wykorzystaniu urządzenia należy je zwrócić w stanie niepogorszonym, najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem biblioteki.
 12. Audioprzewodniki można wypożyczyć wyłącznie w godzinach pracy biblioteki. Jednak na godzinę przed zamknięciem biblioteki nie prowadzi się wypożyczenia audioprzewodników.
 13. W wypadku późniejszego niż 6 godzin od chwili wypożyczenia zwrotu urządzenia, klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
 14. Za każdy kolejny dzień zwłoki klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wyskości 100 złotych.
 15. W wypadku przetrzymania urządzania ponad regulaminowy czas, wartość kaucji zostanie obniżona o kwotę kary umownej zależnej od wielkości  opóźnienia.
 16. Klient, który zgubi urządzenie zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty jego wartości wynoszącej 344,55 EURO,  w tym 15 EURO za słuchawki, zgodnie z przelicznikiem NBP na dzień wypożyczenia.
 17. W przypadku uszkodzenia urządzenia wypożyczający zobowiązuje się uiścić opłatę karną w wysokości 300 złotych. W przypadku uszkodzenia słuchawek opłata karna wynosi 50 złotych.
 18. W obu w/w przypadkach  zobowiązania klienta będą rozliczane w oparciu o wpłaconą kaucję.
 19. Jeżeli klient nie zwraca w terminie urządzenia, biblioteka wysyła listem poleconym jedno wezwanie do zwrotu wypożycznego audioprzewodnika.
 20. Wobec klientów, którzy mimo wysłanego monitu nie wywiązują się ze zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.

Projekt „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Nr umowy: PL.3.22/2.2.00/08.00046/1