HISTORIA BIBLIOTEKI

„Biblioteka działa na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla, a siedzibę ma w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3. Organizatorem biblioteki jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla” (wyciąg ze statutu)
Biblioteka jest centralną placówką miejskiej sieci bibliotek publicznych. Zapewnia pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie miejskiej sieci bibliotecznej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu powstała w 1948 roku. Wcześniej na terenie Koźla działała Powiatowa Biblioteka Publiczna ( od 1946 roku), przy której od 1947 roku funkcjonowała wypożyczalnia miejska. Stała się zalążkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koźlu, uruchomionej 29 marca 1948 roku w lokalu przy ulicy Piastowskiej. W pierwszym roku działalności biblioteka liczyła 725 woluminów, z których korzystało 108 czytelników.

W roku 1955 nastąpiło połączenie obu placówek i powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, która sprawowała opiekę instruktażową nad bibliotekami w powiecie kozielskim i prowadziła działalność w mieście. Od 23 września 1969 roku biblioteka funkcjonuje w obecnym budynku, który został wyremontowany i zaadaptowany specjalnie dla jej potrzeb. Po zmianach w podziale administracyjnym kraju, dokonanym w 1975 roku działalność biblioteki ograniczono do obszaru utworzonego w październiku 1975 roku Kędzierzyna-Koźla, a biblioteka przemianowana została na Miejską Bibliotekę Publiczną z podległymi jej filiami.

Obecnie na terenie miasta działa biblioteka główna przy Rynku 3 oraz siedem filii, a także dwa oddziały – Oddział dla dzieci mieszczący się w głównym budynku biblioteki oraz Oddział dla młodzieży przy ul. Poniatowskiego 1-3/II.

Oprócz działalności w zakresie udostępniania i informacji biblioteka organizuje wiele imprez i akcji promujących książkę i bibliotekę. Do stałych form należą: Targi Książki Nad Odrą, konkurs literacki „Krajobrazy słowa”, Salon Muzyki i Literatury, cykl imprez dla dzieci i młodzieży pn. „Dni literatury dla dzieci i młodzieży” oraz działalność ekologiczna „Zielona biblioteka”.