XXIII edycja Małych Krajobrazów Słowa

plakat-XXIII edycja Małych Krajobrazów Słowa   do 20 kwietnia 2018

REGULAMIN
XXIII edycji konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży
Małe Krajobrazy Słowa
pod hasłem „Ziemia to nasz skarb”

 

I. Organizator konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs trwać będzie od 20 lutego do 20 kwietnia 2018 r.

III. Odbiorcy konkursu

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

IV. Cele konkursu

Zachęcenie do aktywnego poznawania własnego otoczenia – przyrody, tradycji, kultury oraz promowanie twórczości wśród dzieci i młodzieży.

V. Przedmiot i forma konkursu

 • poezja i proza ze szczególnym uwzględnieniem tematyki własnego otoczenia, jego rzeczywistości, obyczajowości, specyfiki środowiska, tradycji i dziedzictwa kulturowego;
 • poezja: 5-10 utworów;
 • proza: do 10 stron wydruku formatu A4 lub starannego rękopisu;
 • prace podpisane imieniem i nazwiskiem z dołączoną Kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1).

VI. Ocena prac

Nadesłane teksty zostaną ocenione przez Jury w dwóch kategoriach: poezji i prozy w następujących grupach wiekowych:

 • do 12 lat (przed ukończeniem 13 roku życia)
 • od 13 do 15 lat (przed ukończeniem 16 roku życia)
 • od 16 do 18 roku życia (przed ukończeniem 19 roku życia)

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody książkowe. Organizatorzy nie przesyłają przyznanych nagród, przyznaną nagrodę należy odebrać podczas imprezy finałowej lub w bibliotece (MBP, Rynek 3) w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku nieodebrania nagrody w wyżej określonym czasie nagroda przepada, a laureaci otrzymują jedynie dyplom.

VII. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn.zm.), jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200), ul Rynek 3.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu w tym wykonania zobowiązań organizatora wobec uczestników.
Informacje dotyczące uczestników mogą być przekazane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.
Podanie danych osobowych, wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i udzielenie licencji na publikację pracy autorstwa uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w konkursie Małe Krajobrazy Słowa.

VIII. Zapisy końcowe

 1. Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1) należy nadesłać lub złożyć osobiście do 20 kwietnia 2018 roku do Działu Instrukcyjno-Promocyjnego MBP, ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika zgody na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych oraz udzielenie licencji na publikację prac konkursowych (Załącznik nr 2). Wypełniony i podpisany załącznik należy dostarczyć razem z pracami konkursowymi i Kartą zgłoszenia.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu i rozdanie nagród - maj/czerwiec 2018.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie o otrzymanej nagrodzie poprzez pisma wysłane do szkoły lub rodziców oraz zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród.
 6. Informacje na temat wyników konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki.
 7. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, nie publikowany i nie nagradzany na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
 9. Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Kędzierzynie-Koźlu.

Sekretariat konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Dział Instrukcyjno-Promocyjny
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: promocja@mbpkk.pl

 

Małe Krajobrazy Słowa 

Regulamin XXIII edycji konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży Małe Krajobrazy Słowa
pod hasłem „Ziemia to nasz skarb”

Załącznik nr 1, karta zgłoszenia udziału w konkursie Małe Krajobrazy Słowa

Załącznik nr 2, Zgoda rodzica/opiekuna  inne Małe Krajobrazy Słowa

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing