Wynajem sali konferencyjno-odczytowej

MBP 100.17.2017

ZARZĄDZENIE NR 17/2017
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie trybu i zasad udostępniania sali konferencyjno-odczytowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia stawki czynszu

 

Na podstawie § 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie reguluje tryb i zasady udostępnienia znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 3 w Kędzierzynie-Koźlu sali konferencyjno-odczytowej o powierzchni użytkowej 120 m kw. będącej własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, zwanej dalej ”Salą”.

§ 2

 1. Sala może być nieodpłatnie udostępniona:
  1. bezpłatnie (użyczona) na szkolenia, zebrania i spotkania organizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, jednostki budżetowe Gminy Kędzierzyn-Koźle, a także przez mające siedzibę na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego szkoły i przedszkola w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe i biblioteki publiczne mające siedzibę na terenie tego Powiatu,
  2. za zapłatą czynszu najmu (wynajmowana).
 2. Podstawą użyczenia Sali konferencyjno-odczytowej jest pisemny wniosek o bezpłatne udostępnienie Sali z określeniem w nim daty udostępnienia i czasu trwania udostępnienia ze wskazaniem czy wnioskodawca będzie korzystał w czasie udostępnienia z nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego stanowiącego wyposażenie Sali oraz pisemna zgoda dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu zwanej dalej ”Biblioteką”, na użyczenie Sali.
 3. Podstawą wynajęcia Sali konferencyjno-odczytowej jest wniosek Najemcy i pisemna zgoda dyrektora Biblioteki na wynajem Sali.
  We wniosku należy podać:
  - nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer NIP,
  - termin (datę i czas trwania) przewidywanego wynajęcia,
  - przewidywaną liczbę uczestników,
  - czy wnioskodawca korzystał będzie w okresie udostępnienia Sali z nagłośnienia i sprzętu
  audiowizualnego,
  - osobę odpowiedzialną za przebieg imprezy (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy).
  Wniosek można złożyć:
  - w formie pisemnej w sekretariacie Biblioteki, ul. Rynek 3 – III piętro w godzinach 8.00 - 15.00
  - faksem nr 77 48 237 42 wew. 32,
  - drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@mbpkk.pl 
 4. Wynajęcie Sali następuje na podstawie umowy w formie aktu podpisanego przez obie strony. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 5. Sala udostępniana jest na czas określony we wniosku w godzinach otwarcia biblioteki.

§ 3

Ustala się  stawkę czynszu najmu Sali wysokości  50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę najmu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się specjaliście ds. organizacyjno-administracyjnych Biblioteki.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2017 dyrektora Biblioteki z dnia 22.02.2017 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załączniki:

Załącznik Nr 1 – wzór umowy najmu

 

Sala konferencyjno-odczytowa

IMG_0851.jpg IMG_0845.jpg IMG_0848.jpg  

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing