Wynajem sali konferencyjno-odczytowej i powierzchni okien witrynowych

MBP 100.5.2017

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu sali konferencyjno-odczytowej i powierzchni okien witrynowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

Na podstawie § 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie reguluje zasady wynajmu :

 1. sali konferencyjno-odczytowej znajdującej się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Rynek 3 w Kędzierzynie-Koźlu,
 2. powierzchni okien witrynowych w MBP i filii nr 11 w celu reklamy usług.

§ 2

 1. Sala, o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi własność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Powierzchnia sali  wynosi 120m2, wyposażona jest w nagłośnienie i sprzęt audiowizualny, przewidziana jest na 80-100 osób.
 3. Utrzymanie sali finansowane jest z budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu ponosi całkowite koszty utrzymania sali.
 5. Sala może być :
  1) nieodpłatnie udostępniana na szkolenia, zebrania i spotkania organizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, publiczne przedszkola i szkoły (sala wynajęta zostaje na potrzeby niekomercyjne, tj. związane z  organizacją imprez i uroczystości niedochodowych).
  2) odpłatnie wynajmowana.
 6. Podstawą wynajęcia sali konferencyjno-odczytowej jest wniosek Najemcy i pisemna zgoda dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej na wynajem sali.

  We wniosku należy podać:
  - termin (datę i czas trwania) przewidywanego wynajęcia,
  - przewidywaną liczbę uczestników,
  - osobę odpowiedzialną za przebieg imprezy ( imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy)
  - dokładne dane do wystawienia rachunku.
  Wniosek można złożyć
  -  w formie pisemnej w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 – III piętro w godzinach 700 - 1500
  - faksem nr 77 48 237 42
  - drogą elektroniczną  e-mail: sekretariat@mbpkk.pl

 7. Wynajem sali następuje na podstawie umowy w formie aktu podpisanego przez obie strony. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 8. Osobą uprawnioną do zawarcia umowy w imieniu  Miejskiej Biblioteki Publicznej (Wynajmującym) jest Dyrektor.
 9. Godziny wynajmu sali zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, w godzinach otwarcia biblioteki.
 10. Powierzchnia okien witrynowych, o których mowa w § 1 ust. 2 może być:
  1) nieodpłatnie udostępniana na plakaty bądź ogłoszenia niekomercyjne, tj. związane z imprezami i uroczystościami  niedochodowymi organizowanymi przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, publiczne przedszkola i szkoły, stowarzyszenia,
  2) odpłatnie wynajmowana.
 11. Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na wynajęcie lub udostępnienie powierzchni okna witrynowego w MBP lub filii nr 11  jest Dyrektor.

§ 3

 1. Ustala się następujące wysokości opłat za wynajem sali:
  1) za każdą rozpoczętą godzinę                                                                      50,00 zł brutto
 2. Ustala się następujące wysokości opłat za wynajem powierzchni okna witrynowego w celach komercyjnych:
  1) wynajem całej powierzchni okna witrynowego  na okres 1 miesiąca            50,00 zł brutto
  2) wynajem miejsca na powierzchni okna witrynowego celem umieszczenia plakatu
  -  w formacie 70 x 100 cm na okres 1 tygodnia         (7 dni)                                  10,00 zł brutto
  -  w formacie A3 lub A4 na okres 1 tygodnia (7 dni)                                                5,00 zł brutto
 3. Ustala się następujące wysokości opłat za energię elektryczną (podłączenie się do skrzynki elektrycznej w holi biblioteki) i inne media (woda, toalety):
  1) do 3 godzin                                                                             ryczałt     50,00 zł / dzień
  2) powyżej 3 godzin                                                                    ryczałt   100,00 zł / dzień
 4. Opłaty ustalone w § 3 ust. 3  mają zastosowanie w przypadku imprezy plenerowej na płycie kozielskiego rynku , na którą organizator imprezy powinien posiadać zgodę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 5. Środki uzyskane z wynajęcia sali, okien witrynowych lub korzystania z mediów stanowią dochód Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
 6. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, wynajmujący wpłacają bezpośrednio w kasie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 lub na wskazane konto bankowe biblioteki.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się specjaliście ds. organizacyjno-administracyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 13/2015 dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17.06.2015 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załączniki:

Załącznik Nr 1 – wzór umowy najmu

Biblioteka Cyfrowa

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing