Wynajem sali konferencyjno-odczytowej

MBP 100.17.2017

ZARZĄDZENIE NR 17/2017
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie trybu i zasad udostępniania sali konferencyjno-odczytowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia stawki czynszu

 

Na podstawie § 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie reguluje tryb i zasady udostępnienia znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 3 w Kędzierzynie-Koźlu sali konferencyjno-odczytowej o powierzchni użytkowej 120 m kw. będącej własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, zwanej dalej ”Salą”.

§ 2

 1. Sala może być nieodpłatnie udostępniona:
  1. bezpłatnie (użyczona) na szkolenia, zebrania i spotkania organizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, jednostki budżetowe Gminy Kędzierzyn-Koźle, a także przez mające siedzibę na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego szkoły i przedszkola w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe i biblioteki publiczne mające siedzibę na terenie tego Powiatu,
  2. za zapłatą czynszu najmu (wynajmowana).
 2. Podstawą użyczenia Sali konferencyjno-odczytowej jest pisemny wniosek o bezpłatne udostępnienie Sali z określeniem w nim daty udostępnienia i czasu trwania udostępnienia ze wskazaniem czy wnioskodawca będzie korzystał w czasie udostępnienia z nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego stanowiącego wyposażenie Sali oraz pisemna zgoda dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu zwanej dalej ”Biblioteką”, na użyczenie Sali.
 3. Podstawą wynajęcia Sali konferencyjno-odczytowej jest wniosek Najemcy i pisemna zgoda dyrektora Biblioteki na wynajem Sali.
  We wniosku należy podać:
  - nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer NIP,
  - termin (datę i czas trwania) przewidywanego wynajęcia,
  - przewidywaną liczbę uczestników,
  - czy wnioskodawca korzystał będzie w okresie udostępnienia Sali z nagłośnienia i sprzętu
  audiowizualnego,
  - osobę odpowiedzialną za przebieg imprezy (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy).
  Wniosek można złożyć:
  - w formie pisemnej w sekretariacie Biblioteki, ul. Rynek 3 – III piętro w godzinach 8.00 - 15.00
  - faksem nr 77 48 237 42 wew. 32,
  - drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@mbpkk.pl 
 4. Wynajęcie Sali następuje na podstawie umowy w formie aktu podpisanego przez obie strony. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 5. Sala udostępniana jest na czas określony we wniosku w godzinach otwarcia biblioteki.

§ 3

Ustala się  stawkę czynszu najmu Sali wysokości  50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę najmu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się specjaliście ds. organizacyjno-administracyjnych Biblioteki.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2017 dyrektora Biblioteki z dnia 22.02.2017 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załączniki:

Załącznik Nr 1 – wzór umowy najmu

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing