Literackie bingo - Studnia czyta!

plakat-Literackie bingo - Studnia czyta!   od 2 września do 31 grudnia 2019 r.    Oddział dla młodzieży Studnia Otwarta Kultura (Poniatowskiego 1-3/II)

Zapraszamy do udziału w zabawie literackiej – czytaj książki i zdobywaj punkty w quizach! Dla zwycięzców przewidziane nagrody! Zabawa potrwa od 2 września do 31 grudnia 2019 r. Szczegóły w Regulaminie. Zgłoszeń można dokonywać w Oddziale dla młodzieży.

 

Regulamin zabawy literackiej „BINGO – STUDNIA CZYTA!”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Zabawie literackiej promującej czytelnictwo „BINGO – STUDNIA CZYTA!” zwanej dalej „Zabawą literacką”.
 2. Organizatorem Zabawy literackiej jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu – Oddział dla Młodzieży „Studnia Otwarta Kultura”, zwana dalej ”Biblioteką”.
 3. Przed przystąpieniem do Zabawy literackiej Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia (w załączniku nr 2) oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Zabawa literacka ma charakter lokalny i trwa od 02.09.2019 do 31.12.2019 r. Organizator może przedłużyć lub skrócić czas trwania gry bez podania  przyczyn.
 5. Celem Zabawy literackiej jest promocja czytelnictwa poprzez zachęcenie Uczestników do czytania książek z różnych działów, sięgnięcie po nieznanych autorów, których książki pomagają radzić sobie z emocjami i uczuciami oraz wspierają w rozwoju.

II. Zasady i warunki uczestniczenia w Zabawie literackiej

 1. Uczestnikiem może zostać każdy, kto posiada kartę czytelnika oraz spełni wymagania regulaminu.
 2. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnik może zbierać punkty tylko i wyłącznie w jednej placówce, tj. w Oddziale dla Młodzieży „Studinia Otwarta Kultura”.
 4. Warunkiem przystąpienia do gry jest posiadanie karty „BINGO – STUDNIA CZYTA!” założonej na indywidualny numer karty czytelnika.
 5. Uczestnikiem zostaje się po otrzymaniu karty „BINGO – STUDNIA CZYTA!” i podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami gry oraz ich akceptacji.
 6. Uczestnik Zabawy literackiej otrzymuje od bibliotekarza Kartę „BINGO - STUDNIA CZYTA!”, którą należy uzupełnić tytułami i autorami książek przeczytanych pomiędzy 02.09.2019 a 31.12.2019 r.
 7. Każdy tytuł może być wpisany na karcie tylko raz.
 8. Przy zwrocie książek do biblioteki bibliotekarz przybija pieczątkę w uzupełnionych kratkach na otrzymanej przy zgłoszeniu udziału w zabawie literackiej karcie ”BINGO-STUDNIA CZYTA”.
 9. Po zebraniu pieczątek na karcie „BINGO – STUDNIA CZYTA” pionowo, poziomo lub ukośnie należy go bibliotekarzowi. Dopuszcza się możliwośc zebrania pieczątek na więcej niż jednej linii.
 10. Wypełnione karty „BINGO – STUDNIA CZYTA!” należy złożyć najpóźniej do 10 stycznia 2020 r. do godz. 18:00 w Oddziale dla Młodzieży „Studnia Otwarta Kultura”. Karty „BINGO – STUDNIA CZYTA!” oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 11. Każdy Uczestnik może złożyć jedną kartę „BINGO – STUDNIA CZYTA!”. Organizator nie zwraca kart Uczestnikom.
 12. Uczestnik zdobywa punkty za wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz za udział w quizach, zgodnie z zasadami gry w pkt III.
 13. W każdym miesiącu trwania Zabawy literackiej przez jeden tydzień (od poniedziałku do piątku) będzie możliwość wzięcia udziału w quizie uprawniającym do zdobycia dodatkowych punktów. Karty z pytaniami będą dostępne w Oddziale dla Młodzieży „Studnia Otwarta Kultura” w godzinach otwarcia Oddziału.
 14. Informacje o terminach przeprowadzania przez bibliotekę quizów, zostaną umieszczone na portalu społecznościowym Facebook ODM „Studnia Otwarta Kultura” co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 15. Powołana przez Dyrektora Biblioteki komisja sprawdzi karty „BINGO – STUDNIA CZYTA!” oraz dokona podsumowania punktów. Trzy osoby, które zdobędą najwiekszą liczbę punktów zostaną ogłoszone zwycięzcami Zabawy literackiej. Nazwiska zwycięzców zostaną podane na portalu społecznościowym Facebook oraz na oficjalnej stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej najpóźniej do dnia 17 stycznia 2020 r.
 16. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe. Nagrodzone zostaną trzy osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w Zabawie literackiej. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Dla wszystkich biorących udział w konkursie przewidziane są dyplomy uczestnictwa.

III. Zasady gry

 1. Zabawa literacka „BINGO – STUDNIA CZYTA!”, polega na zbieraniu punktów za wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz za udział w quizach.
 2. Opis punktacji:
 3. Przeczytanie jednej z książek z karty „BINGO – STUDNIA CZYTA!” – 5 pkt.
 4. Przeczytanie pięciu książek z karty „BINGO – STUDNIA CZYTA!” w jednym rzędzie upoważnia do zdobycia dodatkowych – 5 pkt.
 5. Udział w quizie – max 5 pkt. (punktacja uzależniona jest od wyniku quizu)
 6. W każdym miesiącu trwania Zabawy literackiej „BINGO – STUDNIA CZYTA!” przez tydzień (od poniedziałku do piątku) będzie można odebrać w Oddziale dla Młodzieży kartę z pytaniami uprawniającymi do zdobycia dodatkowych punktów.
 7. Na pytania Uczestnicy odpowiadają na miejscu, tj. w Oddziale dla Młodzieży.
 8. Informacje o tygodniu z quizami będą zamieszczane na oficjalnym fanpage ODM „Studnia Otwarta Kultura” na portalu Facebook z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Quizy będą obejmować wiedzę z zakresu literatury pięknej i popularno-naukowej. Każdy z quizów będzie zawierał 5 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, punktowanych po jednym punkcie za udzielenie poprawnej odpowiedzi.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mbpkk.pl
 2. Klauzula informacyjna oraz zgoda na publikację wizerunku znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wzór Karty zgłoszenia znajduje się w załaczniku nr 2 do Regulaminu.

 

„BINGO – STUDNIA CZYTA!” 

Regulamin zabawy literackiej „BINGO – STUDNIA CZYTA!”

Załącznik nr 2 - wzór karty zgłoszenia

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Klauzula dla osób niepełnoletnich  inne Pozostałe

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing