Konkurs dla młodzieży "Zacznij czytać!"

plakat-Konkurs dla młodzieży "Zacznij czytać!"   do 16 października 2015

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Kędzierzyn-Koźle do udziału w konkursie "Zacznij czytać!". Szczegóły w regulaminie.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

„Zacznij czytać!”

 

         I.            Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

       II.            Uczestnicy
-         Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.
-         Prace muszą być wykonywane indywidualnie.
-         Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1).
-         Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie po wypełnieniu ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (Załącznik nr 2).
-         W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.

     III.            Cel konkursu
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Jesień literacka w Kędzierzynie-Koźlu”. Jego celem jest aktywne włączenie młodzieży w promocję czytelnictwa.

     IV.            Czas trwania konkursu
Okres nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się w dniu 4 września 2015 r. i trwa do 16 października 2015 r.

       V.            Przedmiot i forma prac konkursowych
Przedmiotem konkursu są prace mające służyć promocji czytelnictwa stworzone w trzech kategoriach:

a)       filmowy zwiastun książki – film o długości do 3 minut,
b)      plakat wykonany w technice grafiki komputerowej -  w formacie JPG, PNG lub PDF o wielkości do 6 MB;
c)       zdjęcie w formie sleeveface z okładką książki -  w formacie JPG, o wielkości do 6 MB.

     VI.            Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace w każdej kategorii.

3. Prace należy dostarczyć razem z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1) oraz w przypadku osób niepełnoletnich ZGODĄ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (Załącznik nr 2).

4. Sposoby dostarczenia prac konkursowych:

-  w wersji elektronicznej - mailowo na adres promocja@mbpkk.pl wraz z zeskanowanymi załącznikami;

-  lub nagrane na płycie DVD, z wydrukowanymi i podpisanymi załącznikami można składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Filmy można przesyłać jedynie nagrane na płycie DVD.

5. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena organizatora.

6. KARTA ZGŁOSZENIA powinna być wypełniona w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w konkursie nadesłanego zgłoszenia.

7. Złożenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, a tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz, iż zgłoszona do konkursu praca jest autorstwa uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.

8. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich prac na rzecz organizatora na następujących polach eksploatacji:

-   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną;
-   w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie;
-   jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów;
-   wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na stronie internetowej www.mbpkk.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych organizatora.

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu.

   VII.            Ocena prac biorących udział w konkursie

1. Jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria wyboru:
-        Zgodność z celem konkursu, jakim jest promowanie czytelnictwa;
-        Walory estetyczne pracy;
-        Oryginalność ujęcia.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w październiku 2015 r.
4. Decyzje Jury konkursu są ostateczne.

 VIII.            Nagrody w konkursie.

 1. Nagrody przewidziane w konkursie to wartościowe nagrody rzeczowe – po jednej w każdej kategorii oraz wyróżnienia książkowe.
 2. Wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na stronie biblioteki oraz Facebooku, plakaty wydrukowane i umieszczone w przestrzeni miejskiej, a filmy opublikowane na profilu biblioteki w serwisie YouTube.
 3. Jury ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu podczas podsumowania projektu w dniu 17 listopada 2015.

     IX.            Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika KARTY ZGŁOSZENIA z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

       X.            Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.mbpkk.pl.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w konkursie, ani za wykorzystywanie przez organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
 3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w konkursie.

Sekretariat konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna

Dział Instrukcyjno-Promocyjny

Tel. 77 482 37 80 wew. 29

E-mail: promocja@mbpkk.pl

 

 

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

  inne Jesień literacka w Kędzierzynie-Koźlu

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing