Konkurs pt. „Ja – przyjaciel przyrody i książek”

plakat-Konkurs pt. „Ja – przyjaciel przyrody i książek”   do 8 listopada 2019 r.

Regulamin
konkursu pt. „Ja – przyjaciel przyrody i książek”
na pracę plastyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym

I. Organizator konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

II. Uczestnicy konkursu
Dzieci w wieku przedszkolnym

III. Cele konkursu
1. Popularyzacja czytelnictwa, wiedzy o ekologii i przyrodzie
2. Rozbudzanie, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Poznawanie ciekawych form twórczości plastycznej. 

IV. Przedmiot i forma konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko wraz z rodzicem lub opiekunem pracy plastycznej zainspirowanej hasłem „Ja – przyjaciel przyrody i książek”.
2. Prace należy wykonać w dowolnej technice płaskiej, format A4 lub A3 z wykorzystaniem materiałów naturalnych i pochodzących z recyklingu.

V. Termin konkursu
1. Konkurs trwać będzie od 14 października 2019 r. – 08 listopada 2019 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora w dniu 14 listopada 2019 r.
3.Wręczenie nagród nastąpi i wyróżnień nastąpi podczas wernisażu wystawy prac konkursowych w dniu 18 listopada 2019r., o godz. 17.00 w Dziale dziecięcym Filii nr 5 przy ul. Damrota 32 w ramach Tygodnia Ekologicznego.

VI. Ocena prac
Ocenie podlegać będą:
- pomysłowość,
- zgodność z tematem,
- staranność wykonania.

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu, przyznając miejsca od I do III oraz wyróżnienia. Nagrodami w konkursie są książki i gry planszowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zgłoszone prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy. 

VII. Opis pracy
Prace powinny być czytelnie opisane, zawierając następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, nazwę i numer przedszkola oraz telefon kontaktowy. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1).

VIII. Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mbpkk.pl.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa
  tj. statutowych działań Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
  a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 3. Imię i nazwisko laureatów konkursu nazwa i numer przedszkola w formie listy laureatów zostanie opublikowany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej (http://mbpkk.pl).
  Wizerunek laureata zostanie opublikowany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej (http://mbpkk.pl), może zostać opublikowany na Facebooku  (https://www.facebook.com/mbpkk) oraz Instagramie (https://www.instagram.com/mbpkk/?hl=pl). Przetwarzanie obejmuje również Imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą przez okres 25 lat.
 5. Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie pt. „Ja – przyjaciel przyrody i książek”

IX. Zapisy końcowe

 1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.
 2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Karta zgłoszenia do konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załacznik nr 1 należy złożyć wraz z pracą konkursową.
 3. W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczna decyzję podejmują organizator.
 4. Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Prace należy dostarczyć do dnia 08 listopada 2019 r., do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Rynek 3 lub do wybranej filii:
- Filii nr 1 ul. Słowackiego 6
- Filii nr 4 ul. Wyzwolenia 7
- Filii nr 5 ul. Damrota 32
- Filii nr 8 ul. Stefana Batorego 32
- Filii nr 10 ul. Krasickiego 1
- Filii nr 11 ul. Kazimierza Wielkiego 11
- Filii nr 13 ul. Grabskiego 6

X. Informacje na tematkonkursu udziela koordynator:

Sandra Golemo
Miejska Biblioteka Publiczna
Dział Instrukcyjno-Promocyjny
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: promocja2@mbpkk.pl

 

załączniki:

Regulamin konkursu pt. „Ja – przyjaciel przyrody i książek”

Karta zgłoszeniowa do konkursu plastycznego pt. „Ja – przyjaciel przyrody i książek” - Załącznika nr 1  inne Przyjaciel Przyrody i Książek

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing