Citywalk

Logo programu CitywalkZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZANIA AUDIOPRZEWODNIKÓW

MBP (Rynek 3) i Filia nr 5 (ul. Damrota 32)

Zwiedzaj  Kędzierzyn-Koźle z audioprzewodnikiem w ramach projektu „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”, realizowanym przez 6 miast pogranicza czesko-polskiego (w tym UM Kędzierzyn-Koźle),  posiadających wspólne dziedzictwo kulturowe oraz potencjał w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych.
Zapraszamy do MBP (Rynek 3) i Filii nr 5 (ul. Damrota 32), gdzie można wypożyczyć audioprzewodniki, które poprowadzą zainteresowanych  historią i współczesnością naszego miasta, trasami turystycznymi w Koźlu, Kędzierzynie i Sławięcicach.
Dużo ciekawych informacji, interesująca architektura, pomniki przyrody - Kędzierzyn-Koźle to doskonałe miejsce do pieszych wędrówek  i rowerowych wycieczek. Audioprzewodniki dostępne są w czterech wersjach językowych - polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA   cz  en  de

 1. Punkty Informacji Turystycznej prowadzone są w lokalach Miejskiej Biblioteki Publicznej Rynek 3 i Filii nr 5, ul. Damrota 32, czynne w godzinach pracy  bibliotek i obsługiwane przez bibliotekarzy.
 2. Audioprzewodnik jest własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, oddaną w użyczenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i składa się z urządzenia odtwarzającego oraz słuchawek.
 3. Urządzenie jest wypożyczane maksymalnie na 6 godzin.
 4. Wypożyczenie urządzenia jest bezpłatne.
 5. Warunkiem wypożyczenia urządzenia jest przedłożenie dokumentu tożsamości, wypełnienie karty wypożyczenia pdf_ikona oraz wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 100 złotych.
 6. W wypadku grup zorganizowanych (rodzin, wycieczek, itp.) zwrotna kaucja w wysokości 100 złotych wpłacana jest przez opiekuna grupy za wszystkie urządzenia, który ponosi odpowiedzialność za wszystkie wypożyczone urządzenia.
 7. Grupy zorganizowane z instytucji mających siedzibę na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, zwłaszcza szkoły, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne,  mogą skorzystać z  możliwości zwolnienia z zapłaty kaucji. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
 8. Karta wypożyczenia zawiera następujące dane: imię i nazwisko klienta, adres, nr i serię dokumentu tożsamości ze zdjęciem, datę i czas wypożyczenia, wysokość zwrotnej kaucji, datę zwrotu i godzinę, podpis wydającego, podpis wypożyczającego, numer audioprzewodnika, liczbę wypożyczanych urządzeń.
 9. Audioprzewodnik wypożyczany jest osobom pełnoletnim, trzeźwym i nie będącym pod wpływem środków odurzających.
 10. Przed wypożyczeniem audioprzewodnika klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego stanem technicznym, zauważone braki należy zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.
 11. Po wykorzystaniu urządzenia należy je zwrócić w stanie niepogorszonym, najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem biblioteki.
 12. Audioprzewodniki można wypożyczyć wyłącznie w godzinach pracy biblioteki. Jednak na godzinę przed zamknięciem biblioteki nie prowadzi się wypożyczenia audioprzewodników.
 13. W wypadku późniejszego niż 6 godzin od chwili wypożyczenia zwrotu urządzenia, klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
 14. Za każdy kolejny dzień zwłoki klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wyskości 100 złotych.
 15. W wypadku przetrzymania urządzania ponad regulaminowy czas, wartość kaucji zostanie obniżona o kwotę kary umownej zależnej od wielkości  opóźnienia.
 16. Klient, który zgubi urządzenie zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty jego wartości wynoszącej 344,55 EURO,  w tym 15 EURO za słuchawki, zgodnie z przelicznikiem NBP na dzień wypożyczenia.
 17. W przypadku uszkodzenia urządzenia wypożyczający zobowiązuje się uiścić opłatę karną w wysokości 300 złotych. W przypadku uszkodzenia słuchawek opłata karna wynosi 50 złotych.
 18. W obu w/w przypadkach  zobowiązania klienta będą rozliczane w oparciu o wpłaconą kaucję.
 19. Jeżeli klient nie zwraca w terminie urządzenia, biblioteka wysyła listem poleconym jedno wezwanie do zwrotu wypożycznego audioprzewodnika.
 20. Wobec klientów, którzy mimo wysłanego monitu nie wywiązują się ze zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.

 

Projekt „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Nr umowy: PL.3.22/2.2.00/08.00046/1

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing